Tuesday, March 29, 2011

PRINSIP KOMUNIKASI ISLAM

1. Bercakap dengan lemah lembut.
- Ini berdasarkan firman Allah yang bermaksud " Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran. Hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut semoga ia beringat atau takut"
2. Menggunakan perkataan yang baik-baik.
- sebgaimana firman Allah " dan katakanlah kepada hamba-hambaKU ( yang beriman) supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat bai,... ".
3. Menggunaan hikmah dan nasihat yang baik.
- Fiman Allah : " Serulah ke jalan Tuhanmu ( wahai Muhammad) dengan kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik.
4. Menguasai bahasa dan isi percakapan dengan kecerdasan akal dan pandangan.
- Rasulallah bersabda " Berbicaralah kepada manusia menrut akal (kecerdasan) mereka masing-masing.
5. Berbahas dengan cara yang lebih baik. 
-Prinsip ini bersandarkan firman allah yang bermaksud :" .... dan berbahaslah dengan mereka ( yang engkau serukan itu) dengan cara yang baik ... "
6. Menyebut perkara penting berulang kali
-Prinsip ini bersandarkan kepada amalan Rasulallah s.a.w " Apabila baginda mengucapkan sesuatu kata-kata, baginda mengulanginya 3 kali sehingga kata-kata itu difahami".
7. Mengotakan apa yang dikatakan.
- Prinsip ini bersandarkan firman Allah s.w.t : "wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memeperkatakan apa yang kamu tidak melakukannnya".

etika komunikasi islam dan kewartawanan dalam islam.

Etika Komunikasi Islam.

Dalam Islam sejak awal-awal lagi telah memberikan garis panduan etika mengenai bagaimana cara seseorang menyampaikan keinginan, aspirasi, tuntutan dan lain-lain. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menyampaikan pendapat. Walaupun begitu ia harus dilakukan dengan mengikut aturan hukum dan etika tertentu agar tercipta suatu kedamaian dan ketenteraman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Jalaluddin Rachmat ada lima saranan dalam al-Quran berkait dengan etika komunikasi, iaitu :-

1. Qaulan Sadida 
2. Qaulan Ma'rufa
3. Qaulan Baligha
4. Qaulan Maisura
5. Qaulan Karima

Apabila kesemua saranan ini dijadikan acuan dalam berkomunikasi nescaya tidak akan terjadi salah maklumat dan penyelewengan yang mampu memporak perandakan masyarakat.

Kewartawanan Dalam Islam.

Terdapat beberapa perkara mengenai kewartawanan dalam Islam, antaranya ialah :-

1. Menyebarkan peranan Islam dan menjelaskan kebenaran kepada orang ramai.
2. Mempertahankan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan ummah.
3. Menggunakan pendekatan dan kaedah yang bijaksana dalam menjayakan proses komunikasi yang berkesan.
4. Melancarkan perang saraf terhadap musuh sebagai salah satu cara dakwah untuk menangkis serangan media Barat serta melemahkan hujah dan posisi mereka disamping mengukuhkan sasaran dan perspektif Islam.
5. Menghadapi perang media propaganda asing serta melindungi ummah dari usaha yang menyesatkan.

Monday, February 21, 2011

Halangan dan Jenis Media dalam Komunikasi Islam.

 1. mengutuk orang sesuka hati tanpa memikirkan kesan pada dirinya.
 2. memperkecil-kecilkan orang.
 3. membocorkan rahsia orang dengan niat untuk memalukan.
 4. mengumpat orang.
 5. memuji berlebihan seperti membanggakan diri.
 6. bertengkar tidak ada rasa sabar.
 7. bercakap kotor dan banyak lagi.

Menganggap media sebagai satu aspek tamadun berteknologi yang paling mem'bunuh' nilai diri dan kemanusiaan seseorang kerana aspek komersialnya yang menggalakkan nilai kebendaan dan berpotensi untuk merosakkan kerohanian insani. Media disifatkan sebagai musuh utama agama, seni dan kebudayaan kerana masyarakat jelata banyak mengagihkan masa kepada media hiburan berbanding berzikir, berdoa dan mengingati Allah S.W.T.

Saturday, January 22, 2011

Pengertian dan matlamat komunikasi Islam.

Pengertian Komunikasi

Komunikasi dari segi bahasa berasal dari perkataan "Communicate" yang bermaksud penyertaan atau pemberitahuan. Oleh yang demikian, erkataan komunikasi menekankan kegiatan seseorang individu atau kelompok atau sifat ingin mempengaruhi orang lain. Komunikasi lebih menitikberatkan soal sosial dan komunikator merupakan individu atau kelompok yang berusaha mengadakan komunikasi dengan individu ata kelompok.

Oleh kerana perkataan komunikasi lebih merujuk kepada bahasa Inggeris, kita perlu melihat kepada beberapa kaitan yang behubung dengan komunikasi. Dalam perkara ini dapat dilihat pada perkataa "Wasola" dalam bahasa arab yang terakam dalam a-Quran. Perkataan tersebut dari segi bahasanya membawa maksud 'sampaikan'. Dalam al-Quran pada dasarnya menyentuh hal ini yang menyatakan " Demi sesungguhnya kami telah sampaikan firman-firman (al-Quran) kepada mereka supaya mereka beroleh peringatan". Dalam pada itu terdapat beberapa perkataan lain dalam al-Quran yang menggambarkan aktiviti-aktiviti komunikasi.

Antaranya ialah yang membawa erti :
1) 'Bacalah'(al-Alaq),
2)khabarkanlah'(al-Nisa'),
3) 'Katakanlah' (al-Mukmin),
4) 'Berpesan-pesan' ( al-Ars),
5)'Dengarkanlah' (al-Maidah), dan lain-lain lagi.

Dari perspektif agama, Islam dilihat sebagai agama yang bersifat mission yang menggesa penganutnya supaya berterusan menyebarkan mesej sama ada kepada rakan-rakan Muslim ataupun kepada bukan muslim. Setiap individu Muslim dianggap komunikator agama atau da'i (pendakwah) di mana diwajibkan menyampaikan mesej mengikut kadar keupayaan masing-masing. Tanggungjawab ini menjadikan tugas komunikasi adalah suatu tugas yang penting malah diperihatkan oleh Rasulallah s.a.w yang menggesa setiap muslim menyampaikan mesej daripada baginda walaupun hanya "satu ayat" . Simbolik keada satu ayat menunjukkan pentingnya kebenaran ajaran agama disampaikan dengan berkesan berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi tertentu yang digariskan ole al-Quran dan al-Sunnah.

Beberapa prinsip komunikasi Islam yang dinyatakan dalal al-Quran antaranya firman Allah s.w.t yang bermaksud : " Perkataan yang baik dan pemberian maaf adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima)..." dan ayat lain menyebut "Dan katakanlah kepada hamba-hambaKu: Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar)...".
Sebagai sumber tetinggi kepada umat Islam, al-Quran dan al-Sunnah dianggap memebekalkan prinsip dan kaedah komunikasi secara menegak atau vertikal iaitu dengan Allah, dan berkomunikasi secara horizontal iaitu sesama manusia. Jelasnya terdapat dua bentuk hubungan komunikasi dalam ajaran Islam iaitu Hablu min Allah ( hubungan denga Allah) dan hablu min An-nas (hubungan sesama manusia). Penegasan kepada pentingnya mewujudkan komunikasi dengan Allah dibentuk melalui ibadah-ibadah fardhu seperti menunaikan sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tujuan utama membentuk komunikasi dengan Allah adalah untuk membentuk taqwa iaitu sifat yang sentiasa menguasai perilaku indvidu agar bersikap seolah sepanjang masa.

Selain menjaga dan mengawasi perilau dengan Allah, Islam menekankan agar hubungan sesama manusia perlu diwujudkan agar membentuk hubungan sosial yang disebut sebagai muamalat. Hubungan sesama manusia berlaku delam pelbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, seni dan sebgainya. Kedua-dua bentuk hubungan ini perlu ada supaya setiap individu Muslim boleh meneruskan kehidupan dalam keadaan seimbang atau sepadu dari segi jasmani dan rohani.

Matlamat komunikasi

Selanjutnya tujuan dari komunikasi adalah seperti yang dikemukakan oleh Dan B. Curtis dalam buku Komunikasi Bisnis Profesional sebagai berikut :a). Memberikan informasi, kepada para klien, kolega, bawahan dan penyelia (supervisor) Diberi informasi, kereana perilaku diberi informasi merupakan bentuk interaksi komunikasi. Orang atau masyarakat cenderung merasa lebih baik diberi informasi yang diperlukannya atau yang akan diberi jalan masuk menuju informasi tersebut yang merupakan bahagian dari keadaan percaya dan rasa aman.

b). Menolong orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, ataupun berusaha memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan.

c). Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, kerana semakin tinggi kedudukan/status seseorang maka semakin penting meminta orang lain untuk keahlian teknik sehingga dalam menyelesaikan masalah/membuat keputusan tersebut harus ada komunikasi untuk meminta data sebagai bahan pertimbangan.

d). Mengeluasi perilaku secara efektif, iaitu suatu penilaian untuk mengetahui hal-hal yang akan mereka lakukan setelah menerima massege. (1992 : 9)

Sementara itu menurut Onong Uchjana Effendi dalam buku Dimensi – dimensi Komunikasi tujuan komunikasi adalah sebagai berikut :

1). Perubahan sosial. ( Social Change / Social Participation)
2). Perubahan sikap. (Attitude Change)
3). Perubahan pendapat. (Opinion Change)
4). Perubahan perilaku. (Behaviour Change)

1. Perubahan Sosial dan penyertaan sosial. Memberikan berbagai informasi pada masyarakat tujuan akhirnya supaya masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi itu disampaikan. Misalnya supaya masyarakat ikut serta dalam pilihan suara pada pemilu atau ikut serta dalam berperilaku sehat, dan sebagainya.

2. Perubahan Sikap. Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat akan berubah sikapnya. Misalnya kegiatan memberikan informasi mengenai hidup sehat tujuannya adalah supaya masyarakat mengikuti pola hidup sehat dan sikap masyarakat akan positif terhadap pola hidup sehat.

3. Perubahan pendapat. Memberikan berbagai informasi pada masyarakat tujuan akhirnya supaya masyarakat mau berubah pendapat dan persepsinya terhadap tujuan informasi itu disampaikan, misalnya dalam informasi mengenai pemilu. Terutama informasi mengenai kebijakan pemerinatah yang biasanya selalu mendapat tantangan dari masyarakat maka harus disertai penyampaian informasi yang lengkap supaya pendapat masyarakat dapat terbentuk untuk mendukung kebijakan tersebut.

4. Perubahan perilaku. Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat akan berubah perilakunya. Misalnya kegiatan memberikan informasi mengenai hidup sehat tujuannya adalah supaya masyarakat mengikuti pola hidup sehat dan perilaku masyarakat akan positif terhadap pola hidup sehat atau mengikuti perilaku hidup sehat.

Sumber rujukan komunikasi islam.

Komunikasi yang melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia telah lama wujud sejak zaman Nabi Adam AS. 

Penyebaran agama Islam melalui dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dilakukan melalui komunikasi antara manusia dengan manusia. 


Komunikasi Islam yang disampaikan adalah berteraskan Al-Quran sebagai sumber rujukan tertinggi dan As-Sunnah sebagai Amali atau praktikal atau model operasi, di samping ijmak (pakatan ulama) dan qiyas (perbandingan) yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

Proses komunikasi Islam meliputi seluruh aspek kehidupan sepanjang hayat umat Islam kerana proses tersebut melibatkan:

 • Hablul minal Allah.
 • Hablul minal Nas.
 • Al-Muhasabah atau berhubung dengan diri sendiri.
 • Komunikasi debgan alam.
Aktiviti komunikasi tersebut dituntut oleh agama kepada seluruh umat Islam secara fardh Ain dan secara fardh Kifayah. Fardu Ain ditakrifkan sebagai perbuatan yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang mukallaf. Definisi ini memberi erti bahawa fardu Ain adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam dalam keadaan individu Muslim itu cukup syarat-syaratnya seperti berakal, baligh dan sebagainya.

Bentuk-bentuk dan komunikasi Islam.

Bentuk-betuk Komunikasi

Dalam ilmu, komunikasi pada umumnya dibahagikan kepada 2 jenis iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan.

Komunikasi Lisan
Komunikasi lisan satu proses komunikasi yang melibatkan suara. Berkomunikasi secara lisan lebih menitik beratkan kepada nada suara, bahasa yang digunakan, kefasihan sebutan dan kelancaran perkataan yang digunakan. Apabila berkomunikasi secara lisan, bagaimana sesuatu itu disampaikan atau diucapkan sama pentingnya dengan apa yang diucapkan. Maksudnya setiap perkataan yang diucapkan hendaklah sejajar dengan pergerakan anggota badan, memek muka dan gerak mata. Contoh komunikasi lisan yang sering dilakukan oleh pegawai-pegawai awam ialah layanan urusan melalui telefon, perkhidmatan kaunter, berceramah, taklimat hadiri mesyuarat, bengkel dan persidangan.

Komunikasi Bukan Lisan
Komunikasi jenis ini tidak melibatkan suara. Prosesnya adalah secara bertulis, bercetak ataupun melalui penggunaan isyarat, simbol dan pergerakan lain-lain anggota badan. Banyak penulis berpendapat bahawa komunikasi bukan lisan terutamanya yang menggunakan gerakan anggota badan (tangan, badan, kotak mata, dan memek atau air muka) lebih memberi mesej yang bermakna dari perkataan-perkataan yang diucapkan. Sehubungan dengan ini komunikasi jarak, komunikasi melalui pakaian, melalui bau dan lain-lain lagi juga memberi kesan di dalam perhubungan harian indvidu dengan masyarakat sekeliling terutamnya di dalam organisasi.

Komunikasi Media
Apabila seseorang menyatakan tentang komunkasi, tentu ada yang teringatkan radio, television, akhbar, buku, foto, dan lain-lain lagi yang dikenali sebagai media atau saluran komunikasi. kehadiran media dalam proses komunikasi sangat penting. Secara amnya media dan saluran adalah benda yang sama kerana dkedua-duanya membawa atau mengandungi mesej untuk disampaikan daripada pihak sumber atau pengeluar kepada pihak penerima. Dalam konteks penulisan media ditakrifkan sebagai alat atau bahan yang mempunyai mesej, maklumat atau pengetahuan yang terbit atau dikeluarkan oleh pihak tertentu bagi tujuan berkomunikasi. Komunikasi bolehlah dikatakan sebagai satu proses perkongsian dan pertukaran makna, maklumat atau mesej antara pihak-pihak yang terlibat.

Peranan media islam dalam penyebaran maklumat islam.

lima peranan utama media seperti berikut :


1.      pengawa kepada alam sekeliling (surveillance).
2.    membincangkan dan mencadangkan perubahan-peerubahan yang perlu dilakuklan dalam masyarakat (correlation).
3.     menyampaikan warisan ilmu, norma dan nilai kepada generasi baru ( ethicizing function).
4.     mentafsirkan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam masyarakt (interpreter).
5.     menjadi watchdog (pengawas atau muhtasab) kepada kerajaan.

perubahan yang berlaku dalam masyarakat juga menambah beberapa peranan baru bagi media seperti membentuk pendapat umum terutama ketika pillihan raya dijalankan, menjual barangan atau perkhidmatan melalui pengiklanan, membentuk keharmonian dan perpaduan kaum, serta menjadi pemangkin kepada pembangunan negara.

Peranan Media dalam dakwah.

Sejarah penggunaan media dalam masyarakat islam boleh dijadikan pengajaran. Misalnya dalam kajian yang dilakukan oleh Douglas Boyd di 18 buah Negara di Timur Tengah. Beliau mendapati kesemua pemimpin di negara tersebut berhujah bahawa mereka memilih memperkenalkan media radio dan televisyen untuk membangunkan masyarakat. Media tersebut dianggap sebagai perantara yang akan menyebarkan maklumat kepada penduduk dam mendidik mereka tentang kehidupan secara moden.